แนะแนวการศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้ต้อนรับคณะครูจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ ที่ได้มาแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อของนักเรียนที่ใกล้จะจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563

ความเห็นถูกปิด