กิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์การควบรุมโรคไข้เลือดออก เพื่อรณรงค์การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และกำจัดลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนและชุมชน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี

ความเห็นถูกปิด