โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวนได้มอบทุนการศึกษาตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๓๑ คน

ความเห็นถูกปิด