นี่คือความสามารถและผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองเทาในปีการศึกษา 2561 การสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการสอบ O-NET ของนกเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 2 ระดับ เข้ารับเกียรติบัตรจาก ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 ที่ห้องประชุมเพชร ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ จะต้องได้รับคำชื่นชม ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอย่างยิ่งได้แก่ ครูผ่องศรี แก้วพิลา ครูอัมภร ชราศรี ครูอริย์ธัช ทองจันทร์ ครูปฐมาวดี คำเพราะ ครูจิรศักดิ์ สืบเสน น้องปรินดา เดือนจะโป๊ะ และนักบริการที่น่ารักคือ น้าหน่อย ขอขอบคุณมาณ.โอกาสนี้

ความเห็นถูกปิด