ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้ต้อนรับคณะประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน นำโดย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายตะวันฉาย ธนาเดชาไพทูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว นายสุเทพ บุญเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสายหนองหว้า นางวยุรีย์ ศิริโชติ ศน.สพป.ศก.1 นางพัชญ์ภศุ ศรสำแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ขอขอบคุณคณะประเมินผลการปฏิบัติงาน มา ณ โอกาสนี้

ความเห็นถูกปิด