เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ มีการนิเทศ ติดตาม กิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ(มูลนิธิยุวพัฒน์) แบบมีส่วนร่วมจังหวัดศรีสะเกษ นำโดย นายศาสตรา สีหะวงศ์ นายสนั่น เมยท่าแค ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และนายสำราญ สงวนบุญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒

ความเห็นถูกปิด