โครงการเข้าค่ายทักษะวิชาการนักเรียน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต โดยผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินงานจัดการศึกษาโดยยึดหลักที่ว่าผู้เรียนทุกคน เป็นคนที่มีความสามารถ เรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้

จึงได้จัด โครงการเข้าค่ายทักษะวิชาการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักเรียนชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ให้ถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มีการบูรณาการความรู้ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงชั้น

ความเห็นถูกปิด