กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

เนื่องด้วยวันที่ ๑๘ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี จึงได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ นำเสนอความรู้ และนันทนาการต่าง ๆ วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อจัดนิทรรศการความรู้และผลงาน ความสามารถของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้แข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รับความรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเพื่อให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ ในการนี้นางจรรยา วงษ์ทอง ครูชำนาญการพิเศษ ขอขอบคุณผู้อำนวยการสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคีทุกท่าน พร้อมนักเรียนทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจในการจัดกิจกรรมและร่วมกิจกรรมโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๖๒ นี้

ความเห็นถูกปิด