ดำในเดือนสิงหาคม วันแม่ เก็บเกี่ยวในเดีอนธันวาคม วันพ่อ แปลงนาสาธิตให้กับลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทาของเรา ตรงบริเวณเสาธง หน้าอาคารเรียนหลังใหม่ ทุกคนมีความสุข ที่ได้ลงมือปฏิบัติ อย่างน้อยทุกคนได้ประสบการณ์ตรงครับ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

ความเห็นถูกปิด