โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมตามศาสตร์พระราชา ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองครก ได้จัดทำโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมตามศาสตร์พระราชา ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยนายชัยณรงค์ ดาบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก มาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ นายเกรียงไกร  สูงสนิท  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก  ขอขอบคุณคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ความเห็นถูกปิด