โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อต้านยา เสพติดและคุณธรรมนำไทยสู่อาเซียน ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.โรงเรียนบ้านหนองครก ได้จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อต้านยาเสพติดและคุณธรรมนำไทยสู่อาเซียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรีียนบ้านหนองครก ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก  ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองครก  โดยท่านชัยณรงค์ ดาบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก มาเป็นประธานในพิธีเปิด ผู้อำนวยการเกรียงไกร  สูงสนิท  ขอขอบคุณ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ความเห็นถูกปิด