โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยใจรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกปี 2562ร่วมกับ รพ.สต.บ้านกอก

โรงเรียนบ้านกอกหัวนาร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยใจรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกปี 2562ร่วมกับ รพ.สต.บ้านกอก ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกภายในชุมชน

ความเห็นถูกปิด