๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดมความคิดในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนเพื่อลูกหลานบ้านหนองเทาของเราครับ ขอบคุณคณะกรรมการฯ ทุกท่านที่เสียสละเวลามาประชุมในครั้งนี้

ความเห็นถูกปิด