แสดงตนเป็นพุทธมามกะเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ในวันที่16กรกฎาคม2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกอกหัวนา ได้ร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ด้วยกันหล่อเทียนโบราณ ถวายเทียนพรรษา และเวียนเทียน

ความเห็นถูกปิด