ผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านเปือย

ด้วยโรงเรียนบ้านเปือย โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และ ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านเปือย จัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านเปือย โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อหาทุนมุงหลังคาหน้าเวทีกลางแจ้ง และจัดหาทุนพัฒนาโรงเรียนบ้านเปือย ในการนี้โรงเรียนขออนุโมทนาบุญกับท่าน และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือ  โปรดดลบันดาล ประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติทุกประการ ตลอดกาลนานเทอญ.

ความเห็นถูกปิด