ดำเนินการสอบ

โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี  ดำเนินการจัดสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ในระดับชั้น ป.2 ,ป.4 ,ป.5, ม.1 และม.2

ความเห็นถูกปิด