การสอบการอ่าน การเขียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

  1. เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้ดำเนินการสอบการอ่าน การเขียน นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ความเห็นถูกปิด