การพัฒนาบริบทโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อพัฒนาบริบทโรงเรียน โดยให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ส่งผลให้โรงเรียนมีบริบท บรรยากาศ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

ความเห็นถูกปิด