การเจ้าค่ายลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งนำลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ไปเข้าค่ายที่ค่ายเกาะโกดกง จ.สุรินทร์

ความเห็นถูกปิด