รพ.สต.หนองแก้วร่วมกับอาสาสมัครกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

วันที่ 28 มิ.ย. 2562 ทางรพ.สต.หนองแก้ว ต.หนองแก้วร่วมกับอสม.ได้กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ที่โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

ความเห็นถูกปิด