กิจกรรมเลือกตัั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านโนนแกดจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนแกด
ประธานโรงเรียนบ้านโนนแกด ได้แก่
เด็กหญิงพรพรรษา สุภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ความเห็นถูกปิด