คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกอกหัวนาร่วมโครงการกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นทองอุไรจำนวน 109 ปลูกต้น ณ วัดจำปา

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม เวลา 10:09 น ที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกอกหัวนา นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอกหัวนา นางระหงค์ นันตโลหิต ร่วมโครงการ “กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นทองอุไร จำนวน 109 ต้น พัฒนาศาสนสถานอุทยานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวตามโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์รวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ ณ วัดจำปา บ้านหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ความเห็นถูกปิด