คุณมัย ทรงเครื่อง ช่างไม้ 4 โรงเรียนบ้านหนองเตย ดำเนินการซ่อมรถจักรยานตามคำร้องความช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียน

ความเห็นถูกปิด