กิจกรรมทำนาโรงเรียน(หว่านข้าวนาโรงเรียน)

30 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ได้จัดกิจกรรมหว่านข้าวนาโรงเรียน
ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 15 ไร่ มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 76 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ความเห็นถูกปิด