โรงเรียนบ้านหนองเตยดำเนินการซ่อมรถจักรยานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ห่างไกลในการเดินทางมาโรงเรียน

คุณมัย ทรงเครื่อง ช่างไม้ 4 ดำเนินการซ่อมจักรยานตามคำร้องความช่วยเหลือของผู้ปกครองนักเรียน

ความเห็นถูกปิด