โรงเรียนบ้านหัวเหล่า โดยท่านผอ.รัตนาภรณ์ สีตะวันและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบก โรงพยาบาลโนนคูณและรพสต.หัวเหล่า เข้าร่วมโครงการ “ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อจากยุงลาย”ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ความเห็นถูกปิด