กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมกับ อสม.ในเขตพื้นที่บริการ ร่วมด้วยช่วยกันสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย และให้ความรู้กับนักเรียนเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและให้ทราบถึงวิธีการป้องกัน การรักษา และสังเกตอาการของโรคไข้เลือดออก

ความเห็นถูกปิด