กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ นำโดยนายเมฆินทร์ ดลปัดชา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย วิถีการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยสร้างวัฒนธรรมด้วยกระบวนการประชาธิปไตย เป็นช่องทางให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ ได้สร้างพลังที่เข้มแข็ง เป็นเยาวชนที่สมบูรณ์แบบของประเทศชาติ

ความเห็นถูกปิด