โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) กราบขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี พร้อมด้วย ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ท่านรองรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล ท่าน ศน.ทองคำ จันทร์โสภา และท่านประธาน CEO กลุ่มพยุห์ ท่านผอ.โอกาส รวมสิทธิ์ และท่านผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มพยุห์ ที่ให้เกียรติอย่างสูงยิ่ง ในการมาเยี่ยมและให้กำลังใจค่ายจากนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ที่มาออกค่าย ณ โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) ประธานกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านวิเลิศ อุ่นใจ และท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการจงรักษ์ ประถมภาส พร้อมทั้งบุคลากรทางการศึกษาผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) รู้สึกประทับใจ มีความยินดีอย่างยิ่งและมีกำลังใจในการจะร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาต่อไป

ความเห็นถูกปิด