ค่ายอาสาพัฒนาจากนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำรั้วโรงเรียนและปรับภูมิทัศน์ โรงเรียนในระหว่างวันที่ 18 – 21 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.35)

ความเห็นถูกปิด