งานผ้าป่าสามัคคีเพื่อระดมทรัพยากรสำหรับการปรับปรุงอาคารสถานที่

โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทาโดยคณะศิษย์เก่าผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา คณะบุคลากรในโรงเรียนได้จัดงานทอดผ้าป่าฯ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาในวันที่ ๑๓-๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ ได้รับเงินบริจาคยอดรวมจากคณะผ้าป่าทุกสายเป็นเงินจำนวน ๑๐๑,๐๕๑ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)ทางโรงเรียนจะนำงบฯ ที่ได้มาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ให้เสร็จสมบูรณ์ ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ความเห็นถูกปิด