กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ

28/03/2562 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งจัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ความเห็นถูกปิด