โรงเรียนบ้านเจี่ย ได้รับความอนุเคราะห์ค่ายอาสา โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย องค์การอาสาพัฒนาท้องถิ่น ปี 3

โรงเรียนบ้านเจี่ย ได้รับความอนุเคราะห์จากนักศึกษาองค์การอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรมค่ายอาสา โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย องค์การอาสาพัฒนาท้องถิ่น ปี 3 ระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2562

ความเห็นถูกปิด