กิจกรรมทัศนศึกษาช่วงชั้นท่ี่ 3

โรงเรียนบ้านสว่างได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดยนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรุู้ป่าชายเลน ณ จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2562 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน โดยเรียนรู้แหล่งเรียน

ความเห็นถูกปิด