ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

มื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนที่จบการศึกษา จำนวน 10 คน

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

ความเห็นถูกปิด