การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560 นำโดยท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 1 ท่านเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี  พร้อมคณะ เข้าประเมินการปฏิบัติงานท่านผู้อำนวยการบ้านโนนอีปังโพนวัว นายวิเศษ  ไชยอุดม

ความเห็นถูกปิด