ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์

เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านเปือยนำโดย นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบเงินอุดหนุนนักเรียนอยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ได้จ่ายเงินงวดที่ 2 ให้กับผู้ปกครองนักเรียน จำนวน ๑๑ คน


วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านเปือยนำโดย นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ประชุมพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกรายการหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี  ๑๕  ปี

ความเห็นถูกปิด