กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี โรงเรียนบ้านป่าไร่ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ กำหนดจัดกิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สถานที่โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า

ความเห็นถูกปิด