การประชุมสภานักเรียน

คณะกรรมการสภานักเรียนได้ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานของโรงเรียนต่อไป

ความเห็นถูกปิด