วันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านหนองกันจอได้ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลธาตุ-ทุ่งสว่าง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์)

ความเห็นถูกปิด