นักศึกษาปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2561 ด้วยนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 21 มกราคม - 25 มีนาคม 2562 ได้เข้าทดลองสอนที่โรงเรียนบ้านหนองครก ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ความเห็นถูกปิด