ภาพความสำเร็จโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งปีการศึกษา 2559

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ได้สรุปภาพความสำเร็จและความภูมิใจ จากความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน ส่งผลให้เกิดความสำเร็จดังนี้

1.ผลการทดสอบระดับชาติ(NT) นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยล่ะ 63.40 สูงกว่าระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับ สพฐ.  และระดับประเทศ เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2558  (6.78)

2.ผลการทดสอบระดับชาติ(o-net) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.62 สูงกว่าระดับเขตพื้นที่ และระดับประเทศ เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2558 (13.24)

3.ผลการทดสอบระดับชาติ(o-net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2558 (5.95)

ความเห็นถูกปิด