กิจกรรมรับมอบทุนการศึกษา

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 คุณภัทรณัฏฐ์ ญาณกรธนาพันธุ์ ได้บริจาคเงินทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค จำนวน 60 ทุน เป็นเงิน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค ขอขอบพระคุณ คุณภัทรณัฏฐ์ ญาณกรธนาพันธุ์ และครอบครัว ไว้ ณ โอกาสนี้

ความเห็นถูกปิด