การแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนกลุ่มเมืองหลวงพ่อโต ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 24-27 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค โดยผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนกลุ่มเมืองหลวงพ่อโต ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 10 โรงเรียน ผู้นำชุมชน/ท้องถิ่น ผู้ปกครอง เข้าร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียน

ในครั้งนี้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค รับหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส ชาย/หญิง ให้เกิดความบริสุทธิ์/ ยุติธรรม สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเรียบร้อย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างเสริมพลานามัยที่ดี ห่างไกลยาเสพติด และสามารถพัฒนาทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน จนก้าวสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพในอนาคต

ความเห็นถูกปิด