ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรับทราบข้อมูล และปรึกษาหารือเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน มีการรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1 จนถึงชั้นมัยธมศึกษาปีที 3

จากนั้นได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียน นายอรุณโรจน์ วันเลิศ และ คณะครู ในการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน เนื่องจากได้สร้างเกียรติยศและชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ความเห็นถูกปิด