โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2561

โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ออกกำลังกาย  มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  สุขภาพจิตที่ ร่าเริง แจ่มใส รู้รักสามัคคีฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ  รู้จักใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์  ห่างไกลยาเสพติด  สามารถนำทักษะด้านกีฬามาใช้อย่างถูกต้อง เตรียมนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสูงขึ้นต่อไป

ความเห็นถูกปิด