ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ได้จัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ได้จัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน  แต่ปัจจุบันโรงเรียนยังขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ และขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และหาทุนซื้อรถรับส่งนักเรียนในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง  นายศิริพงษ์  เสนาะ      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง ขอบพระคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาในครั้งนี้

ความเห็นถูกปิด