แซมซาย หลบดุง

๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการสมยศ  สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และศิษย์เก่า ร่วมจัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ และในการนี้ได้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชนในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๐

ความเห็นถูกปิด