การประชุมกลุ่ม CEO วังหิน 1

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 กลุ่ม CEO วังหิน 1ได้ประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง

ความเห็นถูกปิด