การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  นายสมยศ  สงโสด  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประจำปีการศึกษาให้ผู้ปกครองได้รับทราบและมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ความเห็นถูกปิด